تلفن تماس : 3-32655562 (031)

ارتینگ و همبندی

به منظور ایجاد حفاظت مناسب در برابر جریان اتصال کوتاه نیازمند سیستم ارتینگ هستیم. همچنین به منظور هم پتانسیل شدن کل سازه در اثر برق دار شدن قسمتی از سازه بایستی همبندی انجام شود.