تلفن تماس : 3-32655562 (031)

حفاظت در برابر صاعقه

حفاظت در برابر صاعقه شامل حفاظت اولیه در برابر برخورد مستقیم صاعقه با انسان ، اشیاء و همچنین حفاظت ثانویه که شامل حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا است می باشد که برای هدایت بایستی تمهیدات مربوط را در نظر گرفت.